Strona główna
Dzisiaj jest: 29 września 2020
Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego dotyczące kolejnego (V) przetargu ustnego nieograniczonego na najem na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy przy ul. Św. Wincentego 112 (data zamieszczenia: 17 styczeń 2020)

Warszawa,  dnia  14.01.2020 r.

 

 OGŁOSZENIE

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2308) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), ogłasza kolejny (V) przetarg ustny nieograniczony nr 6/2020 na najem na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy o nr ewid.  PG-100 usytuowany w budynku wspólnotowym przy ul. Św. Wincentego 112 w dzielnicy Targówek w Warszawie.

  Pierwszy przetarg odbył się dnia 18.06.2019 r.
Drugi przetarg odbył się dnia 17.09.2019 r.
Kolejny (III) przetarg odbył się dn. 25.10.2019 r.
Kolejny (IV) przetarg odbył się dn. 19.12.2019 r.

Do wynajęcia oferowany jest lokal użytkowy: 

l.p.

Adres nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia użytkowa lokalu

(m2)

Wysokość wywoławczego czynszu netto*

Wysokość

 i termin wpłaty wadium**

 

1

 

Warszawa,

ul. Wincentego 112

dz. ewid. nr 15,

 z obrębu 4-09-29,

 o pow. 0,3179 ha,

KW nr WA3M/000322939/2

16,00 m2

 

152,00 zł

 

Minimalne postąpienie

10,00 zł

 

200,00 zł do dnia 10.02.2020 r.

*Podana wywoławcza miesięczna stawka czynszu z tytułu najmu jest stawką minimalną i nie zawiera podatku VAT oraz opłat   za media.
**Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego uznania na rachunku bankowym Oddziału Regionalnego
w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14.02.2020 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Chełmżyńskiej 9, w sali nr  05 na parterze.

 

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Działu ds. Nieruchomości OR w Warszawie AMW, nr tel.: 691 481 512 w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opis lokalu:

Lokal usytuowany jest na poziomie (-1)  budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal znajduje się wewnątrz zamkniętego osiedla,  na który wjazd możliwy jest jedynie po okazaniu identyfikatora i otwarciu szlabanu przez pracownika ochrony. Lokal składa się z jednego pomieszczenia w kształcie prostokąta, o wymiarach 2 x 8 m2. Posiada samodzielne wejście od strony podwórka. Lokal nie posiada okien. Nie jest wyposażony również w instalację c.o. i wodno-kanalizacyjną. Wyposażony jest jedynie w instalację elektryczną, czerpaną
z części wspólnej budynku.

Lokal stanowi własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego i nie jest obciążony  żadnymi prawami osób trzecich. Według posiadanej wiedzy w odniesieniu do ww. nieruchomości nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984 ze zm.)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) najemca będzie płatnikiem podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotu najmu.

1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się
z dokumentami przetargowymi, w tym w szczególności: wzorem umowy najmu, Regulaminem przetargowym, wzorami oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Chełmżyńskiej 9.

 

2. Uczestnik przetargu, przed rozpoczęciem przetargu, zobowiązany jest okazać w oryginale: 

 1. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),

 2. w przypadku pełnomocnika – dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,

 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tj. wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

 4. w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 5. w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną -  umowę spółki,

 6. w przypadku osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) - oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągniecie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

3. Uczestnik przetargu, przed rozpoczęciem przetargu, zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

 1. o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia, wzorem umowy najmu, Regulaminem przetargowym oraz stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu i że nie będzie z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Agencji oraz oświadczenia o rodzaju planowanej w lokalu działalności,

 2. klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

 3. o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie przez Agencję Mienia Wojskowego danych osobowych  w związku
  z przystąpieniem do przetargu na najem nieruchomości (art. 23 ust 1  pkt 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych –t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

 4. o braku zaległości finansowych wobec Agencji Mienia Wojskowego (również wobec dawnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej), 

4. Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które winno być wniesione w formie pieniężnej,
w wysokości wymienionej w ogłoszeniu, przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Nr 86 1130 1017 0020 1232 3720 0008 w terminie do dnia 10 lutego 2020 r , podając w tytule przelewu PG-100/6/20, a także nazwę osoby fizycznej lub prawnej będącej uczestnikiem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego uznania na rachunku bankowym Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego. 

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w sytuacjach gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako Najemca, uchyla się od podpisania protokołu z przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako Najemca od zawarcia umowy najmu w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji Mienia Wojskowego. 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej kwoty czynszu. Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przed rozpoczęciem licytacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 

8. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, zaskarżyć czynności Komisji Przetargowej związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, za pośrednictwem Dyrektora Oddziału. 

9. Najemca niezależnie od kwoty czynszu wyłonionej w drodze przetargu, powiększonej o podatek od towarów usług VAT, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu, zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu świadczeń eksploatacyjnych (w zależności od warunków występujących w lokalu: za ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę, ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną, itp.) oraz do opłacania podatku od nieruchomości we własnym zakresie na podstawie złożonej informacji /deklaracji podatkowej bezpośrednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

10. Najemca będzie wnosił płatności za najem lokalu przelewem w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie najmu. 

11. Opłaty z tytułu najmu podlegają waloryzacji, która wprowadzana jest jednostronnym pisemnym powiadomieniem, nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż raz na trzy lata, w oparciu o aktualny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa GUS, o ile jest on dodatni. Kwota czynszu może również ulec podwyższeniu w przypadku powstania nowych okoliczności uzasadniających podwyższenie, takich jak w szczególności, zmiana stawek rynkowych najmu, powstanie obowiązku ponoszenia przez Agencję zobowiązań publiczno-prawnych, wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, przy czym stosownie do treści art. 6851 Kodeksu Cywilnego, wynajmujący może podwyższyć czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Nieprzyjęcie przez Najemcę nowej stawki czynsz może być powodem ustalenia wysokości nowej stawki czynszu najmu przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt Najemcy. Niewyrażenie przez Najemcę zgody na zaproponowane rozwiązanie lub nieprzyjęcie określonej przez rzeczoznawcę stawki czynszu, skutkuje:

-  wypowiedzeniem umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia – w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, 

12. Ponadto najemca zobowiązany jest do: 

a) utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym i estetycznym, w tym bieżącej konserwacji, remontów i napraw przedmiotu najmu,
b) utrzymania porządku i czystości,
c) zabezpieczenia przedmiotu najmu w zakresie przeciwpożarowym,
d) uzyskania własnym staraniem i na własne ryzyko koniecznych zezwoleń do prowadzenia działalności w wynajmowanym lokalu, w tym również zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie, której znajduje się lokal oraz zgód i zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie wyrobów alkoholowych. Wynajmujący nie ponosi żadnych skutków prawnych i finansowych z tytułu nie uzyskania przez najemcę ww. zezwoleń. 

13) Wszelkie nakłady w przedmiocie najmu najemca ponosi na własny koszt i we własnym zakresie, wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego i bez możliwości ubiegania się o refundację poniesionych nakładów. 

14) Z osobą wyłonioną w przetargu jako kandydat na najemcę zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie później niż 45 dni od daty zamknięcia przetargu, tj. po podpisaniu protokołu przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz wyłonionego kandydata, oraz po złożeniu Wynajmującemu, najpóźniej w chwili zawarcia umowy najmu, zabezpieczenia w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości równej trzymiesięcznym należnościom czynszowym wraz z opłatami eksploatacyjnymi wynikającymi z zawartej umowy najmu. Kaucję gwarancyjną składa się na rachunku bankowym a’vista Wynajmującego. 

15) W przypadku dwukrotnego uchylenia się przez Najemcę od protokolarnego przejęcia lokalu z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący będzie miał prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia. W takim przypadku Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1/30 czynszu brutto za każdy dzień zwłoki od dnia podpisania umowy do daty jej rozwiązania. 

16) Warunkiem podpisania umowy najmu jest wpłata kaucji gwarancyjnej. W przypadku wylicytowania stawki czynszu wyższej niż 400,00 zł netto, warunkiem wydania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym, jest dostarczenie
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przez Najemcę oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty równej, co najmniej dwunastokrotności stawki czynszu brutto z tytułu roszczeń Agencji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego
w zakresie opuszczenia i wydania lokalu użytkowego po rozwiązaniu umowy oraz obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat wynikających z umowy, w tym odsetek, odszkodowań, kar umownych i kosztów egzekucji wynikających z umowy, w terminach wskazanych przez Agencję. 

17) Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. 

18) Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Oddziale Regionalnym w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Chełmżyńskiej 9, lub telefonicznie (22) 326-10-68, (22) 326-10-10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. 

19) Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone od dnia 17.01.2020 r. do dnia 07.02.2020 r. na tablicach ogłoszeń: Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego, ul. Chełmżyńska 9, Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20 oraz opublikowane na stronie internetowej www.amw.com.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]